Thursday, November 12, 2015

St. Josaphat Kuntsevych

St_Josaphat_Saint_of_Ruthenia

St. Josaphat Kuntsevych