Monday, October 5, 2015

The Vortex—Sodomy Synod
The Vortex—Sodomy Synod
(ChurchMilitant.com)